MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ

REKONSTRUKCE ZELENÝCH PLOCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A KOMUNIKACÍ V AREÁLU

V areálu Mendelu v ploše mezi X a A je nově navržená odpočinková plocha. Je navrženo zpřístupnění plochy pomocí diagonálních pěších propojení ve tvaru X z kamenných šlapáků (pískovec). Jsou zde navrženy 2 betonové lavice určené k relaxaci v bezprostřední blízkosti jídelny a dále 3 betonové lavice v centrální části plochy. V této části plochy je dále navržen vodní prvek, který je tvořen 3 chrliči vodní
mlhy. Vodní prvky budou umístěny v úrovni terénu a budou mít pouze sezónní provoz. Bude zrušen bilboard v jižní části plochy (prostor pro bilboardy je navržen u severního vstupu do areálu). Stávající stromy budou ponechány, bude pouze odstraněna část keřů na severní straně u jídelny. V místě napojení
nových cest na stávající komunikace budou provedeny drobné terénní úpravy a provedena nová výsadba trávníků. Veřejné osvětlení zůstane v původní podobě. Bude zrealizována přípojka vody pro vodní prvek. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace, byla architektonická studie od Ing. Arch. Goleše.

Stupeň projektové dokumentace

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ + DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ + DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Místo stavby

BRNO

Investiční náklady

-

Realizace

2024

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310