Projektování staveb

Projektování staveb zahrnuje technické vypracování všech potřebných podkladů pro budoucí objekt a navazuje na architektonickou studii.

Projektovou dokumentaci zpracováváme dle platné legislativy. Projektová dokumentace je úzce provázaná s architektonickou studií a možnostmi skutečného provedení.

Projekt pro územní řízení

Územní řízení je nezbytný proces pro většinu staveb. Účastníci územního řízení jsou dáni lokalitou stavby, ve které se nachází příslušný stavební záměr. Výsledkem územního řízení je územní rozhodnutí.

Projekt pro stavební povolení

Stavební povolení je výsledkem úspěšného stavebního řízení a zahrnuje podmínky provedení a užívání plánované stavby. Podmínkou stavebního povolení je započetí stavby do dvou let od vydání stavebního povolení, jinak povolení pozbývá platnosti.

Projekt pro provádění stavby

Projektová dokumentace pro provádění stavby je soubor konkrétních technických detailů a řešení. Čím je projektová dokumentace podrobnější a propracovanější, tím menší hrozí riziko komplikací či nečekaných výdajů v dalších fázích stavby.

Projekt skutečného provedení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby neboli DSPS je posledním stupněm projektové dokumentace a slouží pro získání kolaudačního souhlasu, což znamená možnost užívat stavbu investorem. Benefitem zpracování této části PD je technické zaznamenání provedení skutečně provedených prací, které ocení investor v případě dalších záměrů – prodej, rekonstrukce a jiné.

Další služby

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310