Naše specializace

Specializace jsou v oboru projektování staveb souborem odborných technických profesí, bez kterých stavba není stavbou a projekt projektem. Tyto jednotlivé profese, by měly být každým účastníkem projektu vnímány už od jeho prvních návrhů. S odkazem na tuto myšlenku jsme tedy k tvorbě projektových dokumentací přistoupili naším ojedinělým postupem, kterou ocenil ne jeden zákazník. Na základě dlouholeté spolupráce jsme vytvořili síť odborníků, které neustále rozšiřujeme a tím připravujeme pro klienty smysluplné návrhy od samého začátku. Díky této snaze jsme vyprofilovali na specialisty v těchto oborech.

Stavebně-inženýrské průzkumy

Inženýrsko-geologické průzkumy
Hydrogeologické průzkumy
Průzkumy radonu
Pedologický průzkum

Statika a dynamika staveb

Stavebně-konstrukční řešení
Navrhování betonových a železobetonových konstrukcí
Navrhování ocelových konstrukcí
Navrhování dřevěných konstrukcí
Navrhování základových konstrukcí
Navrhování spřažených a kombinovaných konstrukcí
Navrhování geotechnických konstrukcí
Statické posudky stávajících objektů
Provizorní zajištění objektů při přestavbách
Rekonstrukce stávajících nosných částí

Požární bezpečnost staveb

Energetické auditorství

Průkazu energetické náročnosti budovy

Technika prostředí staveb

Zdravotně technické instalace – vodovod a kanalizace
Vytápění
Vzduchotechnika a klimatizace
Inženýrské sítě – přípojky
Čistírny odpadní vod
Retenční nádrže
Vsakovací zařízení
Odlučovače tuků a ropných látek
Elektrotechnická zařízení

Další služby

Kontaktujte
nás!

TELEFON +420 728 187 310